PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/lang/gl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/lang/gl.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/lang/gl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 13,084 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['gl']={"editor":"Editor de texto mellorado","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Prema ALT 0 para obter axuda","browseServer":"Examinar o servidor","url":"URL","protocol":"Protocolo","upload":"Enviar","uploadSubmit":"Enviar ao servidor","image":"Imaxe","flash":"Flash","form":"Formulario","checkbox":"Caixa de selección","radio":"Botón de opción","textField":"Campo de texto","textarea":"Área de texto","hiddenField":"Campo agochado","button":"Botón","select":"Campo de selección","imageButton":"Botón de imaxe","notSet":"<sen estabelecer>","id":"ID","name":"Nome","langDir":"Dirección de escritura do idioma","langDirLtr":"Esquerda a dereita (LTR)","langDirRtl":"Dereita a esquerda (RTL)","langCode":"Código do idioma","longDescr":"Descrición completa do URL","cssClass":"Clases da folla de estilos","advisoryTitle":"Título","cssStyle":"Estilo","ok":"Aceptar","cancel":"Cancelar","close":"Pechar","preview":"Vista previa","resize":"Redimensionar","generalTab":"Xeral","advancedTab":"Avanzado","validateNumberFailed":"Este valor non é un número.","confirmNewPage":"Calquera cambio que non gardara neste contido perderase.\r\nConfirma que quere cargar unha páxina nova?","confirmCancel":"Algunhas das opcións foron cambiadas.\r\nConfirma que quere pechar o diálogo?","options":"Opcións","target":"Destino","targetNew":"Nova xanela (_blank)","targetTop":"Xanela principal (_top)","targetSelf":"Mesma xanela (_self)","targetParent":"Xanela superior (_parent)","langDirLTR":"Esquerda a dereita (LTR)","langDirRTL":"Dereita a esquerda (RTL)","styles":"Estilo","cssClasses":"Clases da folla de estilos","width":"Largo","height":"Alto","align":"Aliñamento","alignLeft":"Esquerda","alignRight":"Dereita","alignCenter":"Centro","alignTop":"Arriba","alignMiddle":"Centro","alignBottom":"Abaixo","invalidValue":"Valor incorrecto.","invalidHeight":"O alto debe ser un número.","invalidWidth":"O largo debe ser un número.","invalidCssLength":"O valor especificado para o campo «%1» debe ser un número positivo con ou sen unha unidade de medida CSS correcta (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, ou pc).","invalidHtmlLength":"O valor especificado para o campo «%1» debe ser un número positivo con ou sen unha unidade de medida HTML correcta (px ou %).","invalidInlineStyle":"O valor especificado no estilo en liña debe consistir nunha ou máis tuplas co formato «nome : valor», separadas por punto e coma.","cssLengthTooltip":"Escriba un número para o valor en píxeles ou un número cunha unidade CSS correcta (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, ou pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, non dispoñíbel</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Todos os dereitos reservados.","dlgTitle":"Sobre o CKEditor","help":"Consulte $1 para obter axuda.","moreInfo":"Para obter  información sobre a licenza, visite o noso sitio web:","title":"Sobre o CKEditor","userGuide":"Guía do usuario do CKEditor"},"basicstyles":{"bold":"Negra","italic":"Cursiva","strike":"Riscado","subscript":"Subíndice","superscript":"Superíndice","underline":"Subliñado"},"blockquote":{"toolbar":"Cita"},"clipboard":{"copy":"Copiar","copyError":"Os axustes de seguranza do seu navegador non permiten que o editor realice automaticamente as tarefas de copia. Use o teclado para iso (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cortar","cutError":"Os axustes de seguranza do seu navegador non permiten que o editor realice automaticamente as tarefas de corte. Use o teclado para iso (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Pegar","pasteArea":"Zona de pegado","pasteMsg":"Pegue dentro do seguinte cadro usando o teclado (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) e prema en Aceptar","securityMsg":"Por mor da configuración de seguranza do seu navegador, o editor non ten acceso ao portapapeis. É necesario pegalo novamente nesta xanela.","title":"Pegar"},"contextmenu":{"options":"Opcións do menú contextual"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Contraer a barra de ferramentas","toolbarExpand":"Expandir a barra de ferramentas","toolbarGroups":{"document":"Documento","clipboard":"Portapapeis/desfacer","editing":"Edición","forms":"Formularios","basicstyles":"Estilos básicos","paragraph":"Paragrafo","links":"Ligazóns","insert":"Inserir","styles":"Estilos","colors":"Cores","tools":"Ferramentas"},"toolbars":"Barras de ferramentas do editor"},"elementspath":{"eleLabel":"Ruta dos elementos","eleTitle":"Elemento %1"},"format":{"label":"Formato","panelTitle":"Formato do parágrafo","tag_address":"Enderezo","tag_div":"Normal  (DIV)","tag_h1":"Enacabezado 1","tag_h2":"Encabezado 2","tag_h3":"Encabezado 3","tag_h4":"Encabezado 4","tag_h5":"Encabezado 5","tag_h6":"Encabezado 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatado"},"horizontalrule":{"toolbar":"Inserir unha liña horizontal"},"image":{"alertUrl":"Escriba o URL da imaxe","alt":"Texto alternativo","border":"Bordo","btnUpload":"Enviar ao servidor","button2Img":"Quere converter o botón da imaxe seleccionada nunha imaxe sinxela?","hSpace":"Esp.Horiz.","img2Button":"Quere converter a imaxe seleccionada nun botón de imaxe?","infoTab":"Información da imaxe","linkTab":"Ligazón","lockRatio":"Proporcional","menu":"Propiedades da imaxe","resetSize":"Tamaño orixinal","title":"Propiedades da imaxe","titleButton":"Propiedades do botón de imaxe","upload":"Cargar","urlMissing":"Non se atopa o URL da imaxe.","vSpace":"Esp.Vert.","validateBorder":"O bordo debe ser un número.","validateHSpace":"O espazado horizontal debe ser un número.","validateVSpace":"O espazado vertical debe ser un número."},"indent":{"indent":"Aumentar a sangría","outdent":"Reducir a sangría"},"fakeobjects":{"anchor":"Ancoraxe","flash":"Animación «Flash»","hiddenfield":"Campo agochado","iframe":"IFrame","unknown":"Obxecto descoñecido"},"link":{"acccessKey":"Chave de acceso","advanced":"Avanzado","advisoryContentType":"Tipo de contido informativo","advisoryTitle":"Título","anchor":{"toolbar":"Ancoraxe","menu":"Editar a ancoraxe","title":"Propiedades da ancoraxe","name":"Nome da ancoraxe","errorName":"Escriba o nome da ancoraxe","remove":"Retirar a ancoraxe"},"anchorId":"Polo ID do elemento","anchorName":"Polo nome da ancoraxe","charset":"Codificación do recurso ligado","cssClasses":"Clases da folla de estilos","emailAddress":"Enderezo de correo","emailBody":"Corpo da mensaxe","emailSubject":"Asunto da mensaxe","id":"ID","info":"Información da ligazón","langCode":"Código do idioma","langDir":"Dirección de escritura do idioma","langDirLTR":"Esquerda a dereita (LTR)","langDirRTL":"Dereita a esquerda (RTL)","menu":"Editar a ligazón","name":"Nome","noAnchors":"(Non hai ancoraxes dispoñíbeis no documento)","noEmail":"Escriba o enderezo de correo","noUrl":"Escriba a ligazón URL","other":"<outro>","popupDependent":"Dependente (Netscape)","popupFeatures":"Características da xanela emerxente","popupFullScreen":"Pantalla completa (IE)","popupLeft":"Posición esquerda","popupLocationBar":"Barra de localización","popupMenuBar":"Barra do menú","popupResizable":"Redimensionábel","popupScrollBars":"Barras de desprazamento","popupStatusBar":"Barra de estado","popupToolbar":"Barra de ferramentas","popupTop":"Posición superior","rel":"Relación","selectAnchor":"Seleccionar unha ancoraxe","styles":"Estilo","tabIndex":"Índice de tabulación","target":"Destino","targetFrame":"<marco>","targetFrameName":"Nome do marco de destino","targetPopup":"<xanela emerxente>","targetPopupName":"Nome da xanela emerxente","title":"Ligazón","toAnchor":"Ligar coa ancoraxe no testo","toEmail":"Correo","toUrl":"URL","toolbar":"Ligazón","type":"Tipo de ligazón","unlink":"Eliminar a ligazón","upload":"Enviar"},"list":{"bulletedlist":"Inserir/retirar lista viñeteada","numberedlist":"Inserir/retirar lista numerada"},"magicline":{"title":"Inserir aquí o parágrafo"},"maximize":{"maximize":"Maximizar","minimize":"Minimizar"},"pastetext":{"button":"Pegar como texto simple","title":"Pegar como texto simple"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"O texto que quere pegar semella ser copiado desde o Word. Quere depuralo antes de pegalo?","error":"Non foi posíbel depurar os datos pegados por mor dun erro interno","title":"Pegar desde Word","toolbar":"Pegar desde Word"},"removeformat":{"toolbar":"Retirar o formato"},"sourcearea":{"toolbar":"Orixe"},"specialchar":{"options":"Opcións de caracteres especiais","title":"Seleccione un carácter especial","toolbar":"Inserir un carácter especial"},"scayt":{"about":"About SCAYT","aboutTab":"About","addWord":"Add Word","allCaps":"Ignore All-Caps Words","dic_create":"Create","dic_delete":"Delete","dic_field_name":"Dictionary name","dic_info":"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.","dic_rename":"Rename","dic_restore":"Restore","dictionariesTab":"Dictionaries","disable":"Disable SCAYT","emptyDic":"Dictionary name should not be empty.","enable":"Enable SCAYT","ignore":"Ignore","ignoreAll":"Ignore All","ignoreDomainNames":"Ignore Domain Names","langs":"Languages","languagesTab":"Languages","mixedCase":"Ignore Words with Mixed Case","mixedWithDigits":"Ignore Words with Numbers","moreSuggestions":"More suggestions","opera_title":"Not supported by Opera","options":"Options","optionsTab":"Options","title":"Spell Check As You Type","toggle":"Toggle SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Estilos","panelTitle":"Estilos de formatando","panelTitle1":"Estilos de bloque","panelTitle2":"Estilos de carácter","panelTitle3":"Estilos de obxecto"},"table":{"border":"Tamaño do bordo","caption":"Título","cell":{"menu":"Cela","insertBefore":"Inserir a cela á esquerda","insertAfter":"Inserir a cela á dereita","deleteCell":"Eliminar celas","merge":"Combinar celas","mergeRight":"Combinar á dereita","mergeDown":"Combinar cara abaixo","splitHorizontal":"Dividir a cela en horizontal","splitVertical":"Dividir a cela en vertical","title":"Propiedades da cela","cellType":"Tipo de cela","rowSpan":"Expandir filas","colSpan":"Expandir columnas","wordWrap":"Axustar ao contido","hAlign":"Aliñación horizontal","vAlign":"Aliñación vertical","alignBaseline":"Liña de base","bgColor":"Cor do fondo","borderColor":"Cor do bordo","data":"Datos","header":"Cabeceira","yes":"Si","no":"Non","invalidWidth":"O largo da cela debe ser un número.","invalidHeight":"O alto da cela debe ser un número.","invalidRowSpan":"A expansión de filas debe ser un número enteiro.","invalidColSpan":"A expansión de columnas debe ser un número enteiro.","chooseColor":"Escoller"},"cellPad":"Marxe interior da cela","cellSpace":"Marxe entre celas","column":{"menu":"Columna","insertBefore":"Inserir a columna á esquerda","insertAfter":"Inserir a columna á dereita","deleteColumn":"Borrar Columnas"},"columns":"Columnas","deleteTable":"Borrar Táboa","headers":"Cabeceiras","headersBoth":"Ambas","headersColumn":"Primeira columna","headersNone":"Ningún","headersRow":"Primeira fila","invalidBorder":"O tamaño do bordo debe ser un número.","invalidCellPadding":"A marxe interior debe ser un número positivo.","invalidCellSpacing":"A marxe entre celas debe ser un número positivo.","invalidCols":"O número de columnas debe ser un número maior que 0.","invalidHeight":"O alto da táboa debe ser un número.","invalidRows":"O número de filas debe ser un número maior que 0","invalidWidth":"O largo da táboa debe ser un número.","menu":"Propiedades da táboa","row":{"menu":"Fila","insertBefore":"Inserir a fila por riba","insertAfter":"Inserir a fila por baixo","deleteRow":"Eliminar filas"},"rows":"Filas","summary":"Resumo","title":"Propiedades da táboa","toolbar":"Taboa","widthPc":"porcentaxe","widthPx":"píxeles","widthUnit":"unidade do largo"},"undo":{"redo":"Refacer","undo":"Desfacer"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignorar","btnIgnoreAll":"Ignorar Todas","btnReplace":"Substituir","btnReplaceAll":"Substituir Todas","btnUndo":"Desfacer","changeTo":"Cambiar a","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"O corrector ortográfico non está instalado. ¿Quere descargalo agora?","manyChanges":"Corrección ortográfica rematada: %1 verbas substituidas","noChanges":"Corrección ortográfica rematada: Non se substituiu nengunha verba","noMispell":"Corrección ortográfica rematada: Non se atoparon erros","noSuggestions":"- Sen candidatos -","notAvailable":"Sorry, but service is unavailable now.","notInDic":"Non está no diccionario","oneChange":"Corrección ortográfica rematada: Unha verba substituida","progress":"Corrección ortográfica en progreso...","title":"Spell Check","toolbar":"Corrección Ortográfica"}};
For more information send a message to info at phpclasses dot org.