PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/lang/hr.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/lang/hr.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/lang/hr.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 12,197 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['hr']={"editor":"Bogati ure?iva? teksta","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Pritisni ALT 0 za pomo?","browseServer":"Pretra?i server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Po?alji","uploadSubmit":"Po?alji na server","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<nije postavljeno>","id":"Id","name":"Naziv","langDir":"Smjer jezika","langDirLtr":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRtl":"S desna na lijevo (RTL)","langCode":"Kd jezika","longDescr":"Duga?ki opis URL","cssClass":"Klase stilova","advisoryTitle":"Advisory naslov","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Poni?ti","close":"Zatvori","preview":"Pregledaj","resize":"Povuci za promjenu veli?ine","generalTab":"Op?enito","advancedTab":"Napredno","validateNumberFailed":"Ova vrijednost nije broj.","confirmNewPage":"Sve napravljene promjene ?e biti izgubljene ukoliko ih niste snimili. Sigurno ?elite u?itati novu stranicu?","confirmCancel":"Neke od opcija su promjenjene. Sigurno ?elite zatvoriti ovaj prozor?","options":"Opcije","target":"Odredi?te","targetNew":"Novi prozor (_blank)","targetTop":"Vr?ni prozor (_top)","targetSelf":"Isti prozor (_self)","targetParent":"Roditeljski prozor (_parent)","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Klase stilova","width":"?irina","height":"Visina","align":"Poravnanje","alignLeft":"Lijevo","alignRight":"Desno","alignCenter":"Sredi?nje","alignTop":"Vrh","alignMiddle":"Sredina","alignBottom":"Dolje","invalidValue":"Neispravna vrijednost.","invalidHeight":"Visina mora biti broj.","invalidWidth":"?irina mora biti broj.","invalidCssLength":"Vrijednost odre?ena za \"%1\" polje mora biti pozitivni broj sa ili bez va?e?ih CSS mjernih jedinica (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt ili pc).","invalidHtmlLength":"Vrijednost odre?ena za \"%1\" polje mora biti pozitivni broj sa ili bez va?e?ih HTML mjernih jedinica (px ili %).","invalidInlineStyle":"Vrijednost za linijski stil mora sadr?avati jednu ili vi?e definicija s formatom \"naziv:vrijednost\", odvojenih to?ka-zarezom.","cssLengthTooltip":"Unesite broj za vrijednost u pikselima ili broj s va?e?im CSS mjernim jedinicama (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt ili pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupno</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"O CKEditoru","help":"Provjeri $1 za pomo?.","moreInfo":"Za informacije o licencama posjetite na?u web stranicu:","title":"O CKEditoru","userGuide":"Vodi? za CKEditor korisnike"},"basicstyles":{"bold":"Podebljaj","italic":"Ukosi","strike":"Precrtano","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Potcrtano"},"blockquote":{"toolbar":"Blockquote"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Sigurnosne postavke Va?eg pretra?iva?a ne dozvoljavaju operacije automatskog kopiranja. Molimo koristite kraticu na tipkovnici (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izre?i","cutError":"Sigurnosne postavke Va?eg pretra?iva?a ne dozvoljavaju operacije automatskog izrezivanja. Molimo koristite kraticu na tipkovnici (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Zalijepi","pasteArea":"Prostor za ljepljenje","pasteMsg":"Molimo zaljepite unutar doljnjeg okvira koriste?i tipkovnicu (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) i kliknite <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Zbog sigurnosnih postavki Va?eg pretra?iva?a, editor nema direktan pristup Va?em me?uspremniku. Potrebno je ponovno zalijepiti tekst u ovaj prozor.","title":"Zalijepi"},"contextmenu":{"options":"Opcije izbornika"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Smanji alatnu traku","toolbarExpand":"Pro?iri alatnu traku","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Me?uspremnik/Poni?ti","editing":"Ure?ivanje","forms":"Forme","basicstyles":"Osnovni stilovi","paragraph":"Paragraf","links":"Veze","insert":"Umetni","styles":"Stilovi","colors":"Boje","tools":"Alatke"},"toolbars":"Alatne trake ure?iva?a teksta"},"elementspath":{"eleLabel":"Putanja elemenata","eleTitle":"%1 element"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatirano"},"horizontalrule":{"toolbar":"Ubaci vodoravnu liniju"},"image":{"alertUrl":"Unesite URL slike","alt":"Alternativni tekst","border":"Okvir","btnUpload":"Po?alji na server","button2Img":"?elite li promijeniti odabrani gumb u jednostavnu sliku?","hSpace":"HSpace","img2Button":"?elite li promijeniti odabranu sliku u gumb?","infoTab":"Info slike","linkTab":"Link","lockRatio":"Zaklju?aj odnos","menu":"Svojstva slika","resetSize":"Obri?i veli?inu","title":"Svojstva slika","titleButton":"Image Button svojstva","upload":"Po?alji","urlMissing":"Nedostaje URL slike.","vSpace":"VSpace","validateBorder":"Okvir mora biti cijeli broj.","validateHSpace":"HSpace mora biti cijeli broj","validateVSpace":"VSpace mora biti cijeli broj."},"indent":{"indent":"Pomakni udesno","outdent":"Pomakni ulijevo"},"fakeobjects":{"anchor":"Sidro","flash":"Flash animacija","hiddenfield":"Sakriveno polje","iframe":"IFrame","unknown":"Nepoznati objekt"},"link":{"acccessKey":"Pristupna tipka","advanced":"Napredno","advisoryContentType":"Advisory vrsta sadr?aja","advisoryTitle":"Advisory naslov","anchor":{"toolbar":"Ubaci/promijeni sidro","menu":"Svojstva sidra","title":"Svojstva sidra","name":"Ime sidra","errorName":"Molimo unesite ime sidra","remove":"Ukloni sidro"},"anchorId":"Po Id elementa","anchorName":"Po nazivu sidra","charset":"Kodna stranica povezanih resursa","cssClasses":"Stylesheet klase","emailAddress":"E-Mail adresa","emailBody":"Sadr?aj poruke","emailSubject":"Naslov","id":"Id","info":"Link Info","langCode":"Smjer jezika","langDir":"Smjer jezika","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","menu":"Promijeni link","name":"Naziv","noAnchors":"(Nema dostupnih sidra)","noEmail":"Molimo upi?ite e-mail adresu","noUrl":"Molimo upi?ite URL link","other":"<drugi>","popupDependent":"Ovisno (Netscape)","popupFeatures":"Mogu?nosti popup prozora","popupFullScreen":"Cijeli ekran (IE)","popupLeft":"Lijeva pozicija","popupLocationBar":"Traka za lokaciju","popupMenuBar":"Izborna traka","popupResizable":"Promjenjiva veli?ina","popupScrollBars":"Scroll traka","popupStatusBar":"Statusna traka","popupToolbar":"Traka s alatima","popupTop":"Gornja pozicija","rel":"Veza","selectAnchor":"Odaberi sidro","styles":"Stil","tabIndex":"Tab Indeks","target":"Meta","targetFrame":"<okvir>","targetFrameName":"Ime ciljnog okvira","targetPopup":"<popup prozor>","targetPopupName":"Naziv popup prozora","title":"Link","toAnchor":"Sidro na ovoj stranici","toEmail":"E-Mail","toUrl":"URL","toolbar":"Ubaci/promijeni link","type":"Link vrsta","unlink":"Ukloni link","upload":"Po?alji"},"list":{"bulletedlist":"Obi?na lista","numberedlist":"Broj?ana lista"},"magicline":{"title":"Ubaci paragraf ovdje"},"maximize":{"maximize":"Pove?aj","minimize":"Smanji"},"pastetext":{"button":"Zalijepi kao ?isti tekst","title":"Zalijepi kao ?isti tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Tekst koji ?elite zalijepiti ?ini se da je kopiran iz Worda. ?elite li prije o?istiti tekst?","error":"Nije mogu?e o?istiti podatke za ljepljenje zbog interne gre?ke","title":"Zalijepi iz Worda","toolbar":"Zalijepi iz Worda"},"removeformat":{"toolbar":"Ukloni formatiranje"},"sourcearea":{"toolbar":"Kd"},"specialchar":{"options":"Opcije specijalnih znakova","title":"Odaberite posebni karakter","toolbar":"Ubaci posebne znakove"},"scayt":{"about":"O SCAYT","aboutTab":"O SCAYT","addWord":"Dodaj rije?","allCaps":"Ignoriraj rije?i s velikim slovima","dic_create":"Napravi","dic_delete":"Obri?i","dic_field_name":"Naziv rije?nika","dic_info":"Na po?etku se korisni?ki Rije?nik sprema u Cookie. Na?alost, veli?ina im je ograni?ena. Kada korisni?ki Rije?nik naraste preko te veli?ine, Rije?nik ?e biti smje?ten na na? server. Kako bi se korisni?ki Rije?nik spremio na na? server morate odabrati naziv Va?eg Rije?nika. Ukoliko ste ve? prije spremali Rije?nik na na?e servere, unesite naziv Rije?nika i pritisnite na Povrati.","dic_rename":"Promijeni naziv","dic_restore":"Povrati","dictionariesTab":"Rje?nici","disable":"Onemogu?i SCAYT","emptyDic":"Naziv rje?nika ne smije biti prazno.","enable":"Omogu?i SCAYT","ignore":"Zanemari","ignoreAll":"Zanemari sve","ignoreDomainNames":"Ignoriraj nazive domena","langs":"Jezici","languagesTab":"Jezici","mixedCase":"Ignoriraj rije?i s mije?anim slovima","mixedWithDigits":"Ignoriraj rije?i s brojevima","moreSuggestions":"Vi?e prijedloga","opera_title":"Nije podr?ano u Operi","options":"Opcije","optionsTab":"Opcije","title":"Provjeri pravopis tijekom tipkanja (SCAYT)","toggle":"Omogu?u/Onemogu?i SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Stilovi formatiranja","panelTitle1":"Block stilovi","panelTitle2":"Inline stilovi","panelTitle3":"Object stilovi"},"table":{"border":"Veli?ina okvira","caption":"Naslov","cell":{"menu":"?elija","insertBefore":"Ubaci ?eliju prije","insertAfter":"Ubaci ?eliju poslije","deleteCell":"Izbri?i ?elije","merge":"Spoji ?elije","mergeRight":"Spoji desno","mergeDown":"Spoji dolje","splitHorizontal":"Podijeli ?eliju vodoravno","splitVertical":"Podijeli ?eliju okomito","title":"Svojstva ?elije","cellType":"Vrsta ?elije","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Prelazak u novi red","hAlign":"Vodoravno poravnanje","vAlign":"Okomito poravnanje","alignBaseline":"Osnovna linija","bgColor":"Boja pozadine","borderColor":"Boja ruba","data":"Podatak","header":"Zaglavlje","yes":"Da","no":"ne","invalidWidth":"?irina ?elije mora biti broj.","invalidHeight":"Visina ?elije mora biti broj.","invalidRowSpan":"Rows span mora biti cijeli broj.","invalidColSpan":"Columns span mora biti cijeli broj.","chooseColor":"Odaberi"},"cellPad":"Razmak ?elija","cellSpace":"Prostornost ?elija","column":{"menu":"Kolona","insertBefore":"Ubaci kolonu prije","insertAfter":"Ubaci kolonu poslije","deleteColumn":"Izbri?i kolone"},"columns":"Kolona","deleteTable":"Izbri?i tablicu","headers":"Zaglavlje","headersBoth":"Oba","headersColumn":"Prva kolona","headersNone":"Ni?ta","headersRow":"Prvi red","invalidBorder":"Debljina ruba mora biti broj.","invalidCellPadding":"Razmak ?elija mora biti broj.","invalidCellSpacing":"Prostornost ?elija mora biti broj.","invalidCols":"Broj kolona mora biti broj ve?i od 0.","invalidHeight":"Visina tablice mora biti broj.","invalidRows":"Broj redova mora biti broj ve?i od 0.","invalidWidth":"?irina tablice mora biti broj.","menu":"Svojstva tablice","row":{"menu":"Red","insertBefore":"Ubaci red prije","insertAfter":"Ubaci red poslije","deleteRow":"Izbri?i redove"},"rows":"Redova","summary":"Sa?etak","title":"Svojstva tablice","toolbar":"Tablica","widthPc":"postotaka","widthPx":"piksela","widthUnit":"jedinica ?irine"},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Poni?ti"},"wsc":{"btnIgnore":"Zanemari","btnIgnoreAll":"Zanemari sve","btnReplace":"Zamijeni","btnReplaceAll":"Zamijeni sve","btnUndo":"Vrati","changeTo":"Promijeni u","errorLoading":"Gre?ka u?itavanja aplikacije: %s.","ieSpellDownload":"Provjera pravopisa nije instalirana. ?elite li skinuti provjeru pravopisa?","manyChanges":"Provjera zavr?ena: Promijenjeno %1 rije?i","noChanges":"Provjera zavr?ena: Nije napravljena promjena","noMispell":"Provjera zavr?ena: Nema gre?aka","noSuggestions":"-Nema preporuke-","notAvailable":"?ao nam je, ali usluga trenutno nije dostupna.","notInDic":"Nije u rje?niku","oneChange":"Provjera zavr?ena: Jedna rije? promjenjena","progress":"Provjera u tijeku...","title":"Provjera pravopisa","toolbar":"Provjeri pravopis"}};
For more information send a message to info at phpclasses dot org.