PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/lang/sl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/lang/sl.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/lang/sl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 12,397 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['sl']={"editor":"Bogat Urejevalnik Besedila","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Pritisnite ALT 0 za pomo?","browseServer":"Prebrskaj na stre?niku","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Nalo?i","uploadSubmit":"Po?lji na stre?nik","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Obrazec","checkbox":"Potrditveno polje","radio":"Izbirno polje","textField":"Vnosno polje","textarea":"Vnosno obmo?je","hiddenField":"Skrito polje","button":"Gumb","select":"Spustno Polje","imageButton":"Slikovni Gumb","notSet":"<ni dolo?en>","id":"Id","name":"Ime","langDir":"Smer jezika","langDirLtr":"Od leve proti desni (LTR)","langDirRtl":"Od desne proti levi (RTL)","langCode":"Koda Jezika","longDescr":"Dolg opis URL-ja","cssClass":"Razred stilne predloge","advisoryTitle":"Predlagani naslov","cssStyle":"Slog","ok":"V redu","cancel":"Prekli?i","close":"Zapri","preview":"Predogled","resize":"Potegni za spremembo velikosti","generalTab":"Splo?no","advancedTab":"Napredno","validateNumberFailed":"Ta vrednost ni ?tevilo.","confirmNewPage":"Vse neshranjene spremembe te vsebine bodo izgubljene. Ali res ?elite nalo?iti novo stran?","confirmCancel":"Nekaj mo?nosti je bilo spremenjenih. Ali res ?elite zapreti okno?","options":"Mo?nosti","target":"Cilj","targetNew":"Novo Okno (_blank)","targetTop":"Vrhovno Okno (_top)","targetSelf":"Enako Okno (_self)","targetParent":"Mati?no Okno (_parent)","langDirLTR":"Od leve proti desni (LTR)","langDirRTL":"Od desne proti levi (RTL)","styles":"Slog","cssClasses":"Razred stilne predloge","width":"?irina","height":"Vi?ina","align":"Poravnava","alignLeft":"Levo","alignRight":"Desno","alignCenter":"Sredinsko","alignTop":"Na vrh","alignMiddle":"V sredino","alignBottom":"Na dno","invalidValue":"Neveljavna vrednost.","invalidHeight":"Vi?ina mora biti ?tevilo.","invalidWidth":"?irina mora biti ?tevilo.","invalidCssLength":"Vrednost dolo?ena za \"%1\" polje mora biti pozitivna ?tevilka z ali brez veljavne CSS enote za merjenje (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, ali pc).","invalidHtmlLength":"Vrednost dolo?ena za \"%1\" polje mora biti pozitivna ?tevilka z ali brez veljavne HTML enote za merjenje (px ali %).","invalidInlineStyle":"Vrednost dolo?ena za inline slog mora biti sestavljena iz ene ali ve? tork (tuples) z obliko \"ime : vrednost\", lo?enih z podpi?ji.","cssLengthTooltip":"Vnesite ?tevilko za vrednost v slikovnih pikah (pixels) ali ?tevilko z veljavno CSS enoto (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, ali pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedosegljiv</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Vse pravice pridr?ane.","dlgTitle":"O programu CKEditor","help":"Preverite $1 za pomo?.","moreInfo":"Za informacijo o licenci prosim obi??ite na?o spletno stran:","title":"O programu CKEditor","userGuide":"CKEditor Navodila za Uporabo"},"basicstyles":{"bold":"Krepko","italic":"Le?e?e","strike":"Pre?rtano","subscript":"Podpisano","superscript":"Nadpisano","underline":"Pod?rtano"},"blockquote":{"toolbar":"Citat"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Varnostne nastavitve brskalnika ne dopu??ajo samodejnega kopiranja. Uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izre?i","cutError":"Varnostne nastavitve brskalnika ne dopu??ajo samodejnega izrezovanja. Uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Prilepi","pasteArea":"Prilepi Prostor","pasteMsg":"Prosim prilepite v sle?i okvir s pomo?jo tipkovnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) in pritisnite <STRONG>V redu</STRONG>.","securityMsg":"Zaradi varnostnih nastavitev va?ega brskalnika urejevalnik ne more neposredno dostopati do odlo?i??a. Vsebino odlo?i??a ponovno prilepite v to okno.","title":"Prilepi"},"contextmenu":{"options":"Mo?nosti Kontekstnega Menija"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Skr?i Orodno Vrstico","toolbarExpand":"Raz?iri Orodno Vrstico","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Urejevalnik orodne vrstice"},"elementspath":{"eleLabel":"Pot elementov","eleTitle":"%1 element"},"format":{"label":"Oblika","panelTitle":"Oblika","tag_address":"Napis","tag_div":"Navaden (DIV)","tag_h1":"Naslov 1","tag_h2":"Naslov 2","tag_h3":"Naslov 3","tag_h4":"Naslov 4","tag_h5":"Naslov 5","tag_h6":"Naslov 6","tag_p":"Navaden","tag_pre":"Oblikovan"},"horizontalrule":{"toolbar":"Vstavi vodoravno ?rto"},"image":{"alertUrl":"Vnesite URL slike","alt":"Nadomestno besedilo","border":"Obroba","btnUpload":"Po?lji na stre?nik","button2Img":"?eli? pretvoriti izbrani gumb s sliko v preprosto sliko?","hSpace":"Vodoravni razmik","img2Button":"?eli? pretvoriti izbrano sliko v gumb s sliko?","infoTab":"Podatki o sliki","linkTab":"Povezava","lockRatio":"Zakleni razmerje","menu":"Lastnosti slike","resetSize":"Ponastavi velikost","title":"Lastnosti slike","titleButton":"Lastnosti gumba s sliko","upload":"Po?lji","urlMissing":"Manjka vir (URL) slike.","vSpace":"Navpi?ni razmik","validateBorder":"Meja mora biti celo ?tevilo.","validateHSpace":"HSpace mora biti celo ?tevilo.","validateVSpace":"VSpace mora biti celo ?tevilo."},"indent":{"indent":"Pove?aj zamik","outdent":"Zmanj?aj zamik"},"fakeobjects":{"anchor":"Sidro","flash":"Flash animacija","hiddenfield":"Skrito polje","iframe":"IFrame","unknown":"Neznan objekt"},"link":{"acccessKey":"Dostopno Geslo","advanced":"Napredno","advisoryContentType":"Predlagani tip vsebine (content-type)","advisoryTitle":"Predlagani naslov","anchor":{"toolbar":"Vstavi/uredi zaznamek","menu":"Lastnosti zaznamka","title":"Lastnosti zaznamka","name":"Ime zaznamka","errorName":"Prosim vnesite ime zaznamka","remove":"Remove Anchor"},"anchorId":"Po ID-ju elementa","anchorName":"Po imenu zaznamka","charset":"Kodna tabela povezanega vira","cssClasses":"Razred stilne predloge","emailAddress":"Elektronski naslov","emailBody":"Vsebina sporo?ila","emailSubject":"Predmet sporo?ila","id":"Id","info":"Podatki o povezavi","langCode":"Smer jezika","langDir":"Smer jezika","langDirLTR":"Od leve proti desni (LTR)","langDirRTL":"Od desne proti levi (RTL)","menu":"Uredi povezavo","name":"Ime","noAnchors":"(V tem dokumentu ni zaznamkov)","noEmail":"Vnesite elektronski naslov","noUrl":"Vnesite URL povezave","other":"<drug>","popupDependent":"Podokno (Netscape)","popupFeatures":"Zna?ilnosti pojavnega okna","popupFullScreen":"Celozaslonska slika (IE)","popupLeft":"Lega levo","popupLocationBar":"Naslovna vrstica","popupMenuBar":"Menijska vrstica","popupResizable":"Spremenljive velikosti","popupScrollBars":"Drsniki","popupStatusBar":"Vrstica stanja","popupToolbar":"Orodna vrstica","popupTop":"Lega na vrhu","rel":"Odnos","selectAnchor":"Izberi zaznamek","styles":"Slog","tabIndex":"?tevilka tabulatorja","target":"Cilj","targetFrame":"<okvir>","targetFrameName":"Ime ciljnega okvirja","targetPopup":"<pojavno okno>","targetPopupName":"Ime pojavnega okna","title":"Povezava","toAnchor":"Zaznamek na tej strani","toEmail":"Elektronski naslov","toUrl":"URL","toolbar":"Vstavi/uredi povezavo","type":"Vrsta povezave","unlink":"Odstrani povezavo","upload":"Prenesi"},"list":{"bulletedlist":"Ozna?en seznam","numberedlist":"O?tevil?en seznam"},"magicline":{"title":"Vstavite odstavek tukaj"},"maximize":{"maximize":"Maksimiraj","minimize":"Minimiraj"},"pastetext":{"button":"Prilepi kot golo besedilo","title":"Prilepi kot golo besedilo"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Besedilo, ki ga ?elite prilepiti je kopirano iz Word-a. Ali ga ?elite o?istiti, preden ga prilepite?","error":"Ni bilo mogo?e o?istiti prilepljenih podatkov zaradi notranje napake","title":"Prilepi iz Worda","toolbar":"Prilepi iz Worda"},"removeformat":{"toolbar":"Odstrani oblikovanje"},"sourcearea":{"toolbar":"Izvorna koda"},"specialchar":{"options":"Mo?nosti Posebnega Znaka","title":"Izberi Posebni Znak","toolbar":"Vstavi posebni znak"},"scayt":{"about":"O storitvi SCAYT","aboutTab":"O storitvi","addWord":"Dodaj besedo","allCaps":"Ignore All-Caps Words","dic_create":"Create","dic_delete":"Delete","dic_field_name":"Dictionary name","dic_info":"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.","dic_rename":"Rename","dic_restore":"Restore","dictionariesTab":"Slovarji","disable":"Onemogo?i SCAYT","emptyDic":"Ime slovarja ne more biti prazno.","enable":"Omogo?i SCAYT","ignore":"Prezri","ignoreAll":"Prezri vse","ignoreDomainNames":"Ignore Domain Names","langs":"Jeziki","languagesTab":"Jeziki","mixedCase":"Ignore Words with Mixed Case","mixedWithDigits":"Ignore Words with Numbers","moreSuggestions":"Ve? predlogov","opera_title":"Not supported by Opera","options":"Mo?nosti","optionsTab":"Mo?nosti","title":"?rkovanje med tipkanjem","toggle":"Preklopi SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Slog","panelTitle":"Oblikovalni Stili","panelTitle1":"Slogi odstavkov","panelTitle2":"Slogi besedila","panelTitle3":"Slogi objektov"},"table":{"border":"Velikost obrobe","caption":"Naslov","cell":{"menu":"Celica","insertBefore":"Vstavi celico pred","insertAfter":"Vstavi celico za","deleteCell":"Izbri?i celice","merge":"Zdru?i celice","mergeRight":"Zdru?i desno","mergeDown":"Dru?i navzdol","splitHorizontal":"Razdeli celico vodoravno","splitVertical":"Razdeli celico navpi?no","title":"Lastnosti celice","cellType":"Vrsta celice","rowSpan":"Razpon vrstic","colSpan":"Razpon stolpcev","wordWrap":"Prelom besedila","hAlign":"Vodoravna poravnava","vAlign":"Navpi?na poravnava","alignBaseline":"Osnovnica","bgColor":"Barva ozadja","borderColor":"Barva obrobe","data":"Podatki","header":"Glava","yes":"Da","no":"Ne","invalidWidth":"?irina celice mora biti ?tevilo.","invalidHeight":"Vi?ina celice mora biti ?tevilo.","invalidRowSpan":"Razpon vrstic mora biti celo ?tevilo.","invalidColSpan":"Razpon stolpcev mora biti celo ?tevilo.","chooseColor":"Izberi"},"cellPad":"Polnilo med celicami","cellSpace":"Razmik med celicami","column":{"menu":"Stolpec","insertBefore":"Vstavi stolpec pred","insertAfter":"Vstavi stolpec za","deleteColumn":"Izbri?i stolpce"},"columns":"Stolpci","deleteTable":"Izbri?i tabelo","headers":"Glave","headersBoth":"Oboje","headersColumn":"Prvi stolpec","headersNone":"Brez","headersRow":"Prva vrstica","invalidBorder":"?irina obrobe mora biti ?tevilo.","invalidCellPadding":"Zamik celic mora biti ?tevilo","invalidCellSpacing":"Razmik med celicami mora biti ?tevilo.","invalidCols":"?tevilo stolpcev mora biti ve?je od 0.","invalidHeight":"Vi?ina tabele mora biti ?tevilo.","invalidRows":"?tevilo vrstic mora biti ve?je od 0.","invalidWidth":"?irina tabele mora biti ?tevilo.","menu":"Lastnosti tabele","row":{"menu":"Vrstica","insertBefore":"Vstavi vrstico pred","insertAfter":"Vstavi vrstico za","deleteRow":"Izbri?i vrstice"},"rows":"Vrstice","summary":"Povzetek","title":"Lastnosti tabele","toolbar":"Tabela","widthPc":"procentov","widthPx":"pik","widthUnit":"enota ?irine"},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Razveljavi"},"wsc":{"btnIgnore":"Prezri","btnIgnoreAll":"Prezri vse","btnReplace":"Zamenjaj","btnReplaceAll":"Zamenjaj vse","btnUndo":"Razveljavi","changeTo":"Spremeni v","errorLoading":"Napaka pri nalaganju storitve programa na naslovu %s.","ieSpellDownload":"?rkovalnik ni name??en. Ali ga ?elite prenesti sedaj?","manyChanges":"?rkovanje je kon?ano: Spremenjenih je bilo %1 besed","noChanges":"?rkovanje je kon?ano: Nobena beseda ni bila spremenjena","noMispell":"?rkovanje je kon?ano: Brez napak","noSuggestions":"- Ni predlogov -","notAvailable":"Oprostite, storitev trenutno ni dosegljiva.","notInDic":"Ni v slovarju","oneChange":"?rkovanje je kon?ano: Spremenjena je bila ena beseda","progress":"Preverjanje ?rkovanja se izvaja...","title":"?rkovalnik","toolbar":"Preveri ?rkovanje"}};
For more information send a message to info at phpclasses dot org.