PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cs.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cs.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cs.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 3,497 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","cs",{title:"Instrukce pro p?ístupnost",contents:"Obsah nápov?dy. Pro uzav?ení tohoto dialogu stiskn?te klávesu ESC.",legend:[{name:"Obecné",items:[{name:"Panel nástroj? editoru",legend:"Stiskn?te${toolbarFocus} k procházení panelu nástroj?. P?ejd?te na dal?í a p?edchozí skupiny pomocí TAB a SHIFT-TAB. P?echod na dal?í a p?edchozí tla?ítko panelu nástroj? je pomocí ?IPKA VPRAVO nebo ?IPKA VLEVO. Stisknutím mezerníku nebo klávesy ENTER tla?ítko aktivujete."},{name:"Dialogové okno editoru",
legend:"Uvnit? dialogového okna stiskn?te TAB pro p?esunutí na dal?í pole, stiskn?te SHIFT + TAB pro p?esun na p?edchozí pole, stiskn?te ENTER pro odeslání dialogu, stiskn?te ESC pro jeho zru?ení. Pro dialogová okna, která mají mnoho karet stiskn?te ALT + F10 pr oprocházení seznamu karet. Pak se p?esu?te na dal?í kartu pomocí TAB nebo ?IPKA VPRAVO. Pro p?esun na p?edchozí stiskn?te SHIFT + TAB nebo ?IPKA VLEVO. Stiskn?te MEZERNÍK nebo ENTER pro vybrání stránky karet."},{name:"Kontextové menu editoru",
legend:"Stiskn?te ${contextMenu} nebo klávesu APPLICATION k otev?ení kontextového menu. Pak se p?esu?te na dal?í mo?nost menu pomocí TAB nebo ?IPKY DOL?. P?esu?te se na p?edchozí mo?nost pomocí  SHIFT+TAB nebo ?IPKY NAHORU. Stiskn?te MEZERNÍK nebo ENTER pro zvolení mo?nosti menu. Podmenu sou?asné mo?nosti otev?ete pomocí MEZERNÍKU nebo ENTER ?i ?IPKY DOLEVA. Kontextové menu uzav?ete stiskem ESC."},{name:"Ráme?ek seznamu editoru",legend:"Uvnit? ráme?ku seznamu se p?esunete na dal?í polo?ku menu pomocí TAB nebo ?IPKA DOL?. Na p?edchozí polo?ku se p?esunete SHIFT + TAB nebo ?IPKA NAHORU. Stiskn?te MEZERNÍK nebo ENTER pro zvolení mo?nosti seznamu. Stiskn?te ESC pro uzav?ení seznamu."},
{name:"Li?ta cesty prvku v editoru",legend:"Stiskn?te ${elementsPathFocus} pro procházení li?ty cesty prvku. Na dal?í tla?ítko prvku se p?esunete pomocí TAB nebo ?IPKA VPRAVO. Na p?edchozí polo?ku se p?esunete pomocí SHIFT + TAB nebo ?IPKA VLEVO. Stiskn?te MEZERNÍK nebo ENTER pro vybrání prvku v editoru."}]},{name:"P?íkazy",items:[{name:" P?íkaz Zp?t",legend:"Stiskn?te ${undo}"},{name:" P?íkaz Znovu",legend:"Stiskn?te ${redo}"},{name:" P?íkaz Tu?né",legend:"Stiskn?te ${bold}"},{name:" P?íkaz Kurzíva",
legend:"Stiskn?te ${italic}"},{name:" P?íkaz Podtr?ení",legend:"Stiskn?te ${underline}"},{name:" P?íkaz Odkaz",legend:"Stiskn?te ${link}"},{name:" P?íkaz Skrýt panel nástroj?",legend:"Stiskn?te ${toolbarCollapse}"},{name:"P?íkaz pro p?ístup k p?edchozímu prostoru zam??ení",legend:"Stiskn?te ${accessPreviousSpace} pro p?ístup k nejbli??ímu nedosa?itelnému prostoru zam??ení p?ed st?í?kou, nap?íklad: dva p?ilehlé prvky HR. Pro dosa?ení vzdálených prostor? zam??ení tuto kombinaci kláves opakujte."},{name:"P?íkaz pro p?ístup k dal?ímu prostoru zam??ení",
legend:"Stiskn?te ${accessNextSpace} pro p?ístup k nejbli??ímu nedosa?itelnému prostoru zam??ení po st?í?ce, nap?íklad: dva p?ilehlé prvky HR. Pro dosa?ení vzdálených prostor? zam??ení tuto kombinaci kláves opakujte."},{name:" Nápov?da p?ístupnosti",legend:"Stiskn?te ${a11yHelp}"}]}]});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.