PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/ca.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/ca.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/ca.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 5,010 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","ca",{euro:"Símbol d'euro",lsquo:"Signe de cometa simple esquerra",rsquo:"Signe de cometa simple dreta",ldquo:"Signe de cometa doble esquerra",rdquo:"Signe de cometa doble dreta",ndash:"Guió",mdash:"Guió baix",iexcl:"Signe d'exclamació inversa",cent:"Símbol de percentatge",pound:"Símbol de lliura",curren:"Símbol de moneda",yen:"Símbol de Yen",brvbar:"Barra trencada",sect:"Símbol de secció",uml:"Dičresi",copy:"Símbol de Copyright",ordf:"Indicador ordinal femení",
laquo:"Signe de cometes angulars esquerra",not:"Símbol de negació",reg:"Símbol registrat",macr:"Macron",deg:"Símbol de grau",sup2:"Superíndex dos",sup3:"Superíndex tres",acute:"Accent agut",micro:"Símbol de micro",para:"Símbol de calderó",middot:"Punt volat",cedil:"Ce trencada",sup1:"Superíndex u",ordm:"Indicador ordinal masculí",raquo:"Signe de cometes angulars dreta",frac14:"Fracció vulgar un quart",frac12:"Fracció vulgar una meitat",frac34:"Fracció vulgar tres quarts",iquest:"Símbol d'interrogació invertit",
Agrave:"Lletra majúscula llatina A amb accent greu",Aacute:"Lletra majúscula llatina A amb accent agut",Acirc:"Lletra majúscula llatina A amb circumflex",Atilde:"Lletra majúscula llatina A amb titlla",Auml:"Lletra majúscula llatina A amb dičresi",Aring:"Lletra majúscula llatina A amb anell superior",AElig:"Lletra majúscula llatina Ć",Ccedil:"Lletra majúscula llatina C amb ce trencada",Egrave:"Lletra majúscula llatina E amb accent greu",Eacute:"Lletra majúscula llatina E amb accent agut",Ecirc:"Lletra majúscula llatina E amb circumflex",
Euml:"Lletra majúscula llatina E amb dičresi",Igrave:"Lletra majúscula llatina I amb accent greu",Iacute:"Lletra majúscula llatina I amb accent agut",Icirc:"Lletra majúscula llatina I amb circumflex",Iuml:"Lletra majúscula llatina I amb dičresi",ETH:"Lletra majúscula llatina Eth",Ntilde:"Lletra majúscula llatina N amb titlla",Ograve:"Lletra majúscula llatina O amb accent greu",Oacute:"Lletra majúscula llatina O amb accent agut",Ocirc:"Lletra majúscula llatina O amb circumflex",Otilde:"Lletra majúscula llatina O amb titlla",
Ouml:"Lletra majúscula llatina O amb dičresi",times:"Símbol de multiplicació",Oslash:"Lletra majúscula llatina O amb barra",Ugrave:"Lletra majúscula llatina U amb accent greu",Uacute:"Lletra majúscula llatina U amb accent agut",Ucirc:"Lletra majúscula llatina U amb circumflex",Uuml:"Lletra majúscula llatina U amb dičresi",Yacute:"Lletra majúscula llatina Y amb accent agut",THORN:"Lletra majúscula llatina Thorn",szlig:"Lletra minúscula llatina sharp s",agrave:"Lletra minúscula llatina a amb accent greu",
aacute:"Lletra minúscula llatina a amb accent agut",acirc:"Lletra minúscula llatina a amb circumflex",atilde:"Lletra minúscula llatina a amb titlla",auml:"Lletra minúscula llatina a amb dičresi",aring:"Lletra minúscula llatina a amb anell superior",aelig:"Lletra minúscula llatina ć",ccedil:"Lletra minúscula llatina c amb ce trencada",egrave:"Lletra minúscula llatina e amb accent greu",eacute:"Lletra minúscula llatina e amb accent agut",ecirc:"Lletra minúscula llatina e amb circumflex",euml:"Lletra minúscula llatina e amb dičresi",
igrave:"Lletra minúscula llatina i amb accent greu",iacute:"Lletra minúscula llatina i amb accent agut",icirc:"Lletra minúscula llatina i amb circumflex",iuml:"Lletra minúscula llatina i amb dičresi",eth:"Lletra minúscula llatina eth",ntilde:"Lletra minúscula llatina n amb titlla",ograve:"Lletra minúscula llatina o amb accent greu",oacute:"Lletra minúscula llatina o amb accent agut",ocirc:"Lletra minúscula llatina o amb circumflex",otilde:"Lletra minúscula llatina o amb titlla",ouml:"Lletra minúscula llatina o amb dičresi",
divide:"Símbol de divisió",oslash:"Lletra minúscula llatina o amb barra",ugrave:"Lletra minúscula llatina u amb accent greu",uacute:"Lletra minúscula llatina u amb accent agut",ucirc:"Lletra minúscula llatina u amb circumflex",uuml:"Lletra minúscula llatina u amb dičresi",yacute:"Lletra minúscula llatina y amb accent agut",thorn:"Lletra minúscula llatina thorn",yuml:"Lletra minúscula llatina y amb dičresi",OElig:"Lligadura majúscula llatina OE",oelig:"Lligadura minúscula llatina oe",372:"Lletra majúscula llatina W amb circumflex",
374:"Lletra majúscula llatina Y amb circumflex",373:"Lletra minúscula llatina w amb circumflex",375:"Lletra minúscula llatina y amb circumflex",sbquo:"Signe de cita simple baixa-9",8219:"Signe de cita simple alta-invertida-9",bdquo:"Signe de cita doble baixa-9",hellip:"Punts suspensius",trade:"Símbol de marca registrada",9658:"Punter negre apuntant cap a la dreta",bull:"Vinyeta",rarr:"Fletxa cap a la dreta",rArr:"Doble fletxa cap a la dreta",hArr:"Doble fletxa esquerra dreta",diams:"Vestit negre diamant",
asymp:"Gairebé igual a"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.